فصل های پایان نامه

فصل های پایان نامه 5 عدد است که در برخی دانشگاه¬ها در بعضی موارد خاص با نظر گروه آموزشی دانشگاه عنوان فصل ها می تواند تغییر کند.
فصل اول پایان نامه: کلیات
فصل اول پایان نامه شامل تعریف مسأله، تعرف اصطلاحات تخصصی پایان نامه، فرضیات و سوال های تحقیق، اهداف تحقیق است. در تعریف مسأله، توضیح مختصری درباره موضوع داده می شود. در تعریف مسأله باید به چرایی انتخاب موضوع و وجود یک مشکل در آن مبحث اشاره گردد. به گونه ای که شروع آن با یک مشکل بوده و در نهایت به اهداف تحقیق ختم می شود.
فصل دوم پایان نامه: پیشینه تحقیق
فصل دوم پایان نامه به مرور کار های پژوهشی انجام شده در داخل ایران و خارج از کشور پرداخته می شود. به گونه ای که پژوهشگر با نگارش فصل دوم پایان نامه چشم اندازی به موضوع انتخابی خود، روش های انجام کار و خلاء های موجود در کار پیدا می کند و سعی در تکمیل تحقیقات پیشین و گرفتن ایده از پژوهشگران قبلی برای ارائه پیشنهاد های جدید و انجام نوآوری ها دارد. پس در فصل دوم پایان نامه خلاصه ای از موضوع کار شده توسط پیشینیان، روش کار آن ها و نتایج به دست آمده توسط آن ها نگاشته می شود.
فصل سوم پایان نامه: مواد و روش ها
فصل سوم پایان نامه با توجه به نوع رشته شامل روش انجام کار، محیط و شرایط انجام کار، نمونه گیری و روش آن، تجزیه و تحلیل داده ها و در صورت استفاده از نرم افزار، معرفی نرم افزار مربوطه است.
فصل چهارم پایان نامه: نتایج
فصل چهارم پایان نامه یافته های به دست آمده از روش کار است که شامل اطلاعات نوشتاری از تحقیقات توصیفی، جداول و نمودار های حاصله است. در فصل چهارم پایان نامه از بیان علت و دلیل به دست آوردن نتایج پرهیز می شود و فقط نتایج بدون هیچ توضیح اضافی باید نگاشته شود.
فصل پنجم پایان نامه: بحث و نتیجه گیری
فصل پنجم پایان نامه شامل توصیف نتایج، بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات است. در فصل پنجم نتایج محققیق دیگر آورده شده و نتایج به دست آمده توسط پژوهشگر با نتایج محققین دیگر مقایسه شده و به بحث گذاشته می شود.
در بخش نتیجه گیری باید تمام نتایجی که در طول پژوهش به دست آمده دسته بندی شود، به گونه ای که خواننده با مراجعه به پایان نامه به نتیجه جدید دست یابد.
در بخش پیشنهادات باید به کم و کاست های پژوهش و سوالات بی جواب پاسخ داده شود.
فصل های پایان نامه
انجام پایان نامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *